Parking Time Sweden AB

Integritetspolicy

Denna policy gäller för Parking Time Sweden AB samtliga webbplatser. Personuppgiftspolicyn gäller då Parking Time som tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, kundserviceärenden, övrig kontakt med Parking Time samt besök på webbplats.

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Parking Time samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker eller genomför ett köp på någon av våra webbplatser alternativt kontaktar Parking Time via e-post eller sociala medier. Parking Time värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. Denna personuppgiftspolicy förklarar varför samt hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och läsare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparent och lagligt sätt.

Vem ansvarar för de uppgifter vi samlar in?

Parking Time Sweden AB är personuppgiftsansvarig för Parking Times behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Bilder och ljudupptagningar är också personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varifrån kommer dina personuppgifter?

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du tecknar ett abonnemang, kontaktar oss via e-post och tar emot/svarar på ett e-postutskick. Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du läser information på vår webbplats, använder tjänster och kommunicerar med oss. Vi kan exempelvis spara besöks-, trafikdata och annan kommunikationsdata. Exempel på sådana personuppgifter är, din IP-adress. Dessa uppgifter samlas in via så kallade cookies och används för att lära känna dig så att vi kan rikta relevant information till dig. För att kunna göra detta behöver vi ett samtycke från dig. Det ger du genom att acceptera cookies när du besöker vår hemsida.

Varifrån får Parking Time information till parkeringszonerna?

Parking Time Sweden AB presenterar parkeringszoner i appen. Information gällande parkeringszonerna kommer via kommunerna som använder appen. Informationen importeras via kommunernas egna parkeringskartor, exempelvis Katrineholms kommuns parkeringszoner https://karta.katrineholm.se/

Parking Time Sweden AB är ett fristående aktiebolag och representerar inte någon myndighet.

Personuppgifter som vi samlar in om dig om vi behöver dem

  • För- och efternamn.

  • Användarens fordons registreringsnummer.

  • Användarens GPS-position vid parkering.

  • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer).

Cookies

I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande. Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att anpassa innehåll i nyhetsbrev. Vi använder cookies för att anpassa innehåll i vår annonsering. Vi använder även cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik hur mycket webben används. En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Denna cookie innehåller ingen personinformation. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och endast används under den tid du surfar på sidan. Därefter raderas den. Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett.

Särskilt om samtycke för direktmarknadsföring

Under förutsättning att du gett oss ditt uttryckliga samtycke kommer vi att via olika digitala kontaktytor löpande skicka och publicera information och marknadsföring baserat din profil. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post eller SMS-kommunikation som vi skickar dig. Det går även bra att kontakta Parking Time via matildaohman@parkingtime.se för att få hjälp med att tacka nej till vår kommunikation.

Hur länge sparar vi uppgifterna om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Parking Time kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Parking Times rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vilka kan vi dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag. Dessa är då Parking Times personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Parking Times personuppgiftsbiträden utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis vid utskick av nyhetsbrev eller vid leverans av beställda varor. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än de vi informerat dig om. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller motpartens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Vi delar dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

  • Statliga myndigheter vid misstanke om brott.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Om du påträffar information om dig själv eller närstående personer som du av något skäl inte vill ska vara publicerad på Parking Times webbplats är vi tacksamma om du kontaktar oss via matildaohman@parkingtime.se. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, (tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Kontaktinformation

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till angiven adress nedan. Du kan också alltid kontakta Parking Time via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter. Vi besvarar skriftligen till din folkbokföringsadress. Du kan även kontakta Parking Time för eventuella synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter via matildaohman@parkingtime.se.

Parking Time Sweden AB Postadress:

Nyköpingsvägen 52

611 50 NYKÖPING

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Ändamål

Laglig grund

För att fullgöra dina beställningar av tjänster och abonnemang.

• För att fullgöra avtal vilket du är part i.

Riktad marknadsföring, -efter godkännande från dig skickar vi ut nyhetsbrev.

• Samtycke som innebär att du godkänner denna typ av behandling.

• Intresseavvägning.

Korrespondens vid frågor ställda till Parking Time via matildaohman@parkingtime.se eller till annan ansvarig person på Parking Time. Inkomna via e-post, telefon eller digitala kanaler inklusive alla sociala kanaler.

• Intresseavvägning.

Utredning av eventuella klagomål. Inkomna via e-post, telefon eller andra digitala kanaler, inklusive sociala medier.

• För att fullgöra avtal vilket du är part i.

• Intresseavvägning.

Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder dina transaktioner för vår bokföring och redovisning.

• För att fullgöra rättsliga förpliktelser.